- Intek
Recent posts

Ông Auligny Sébastien - Phó giám đốc Sản phẩm và ông Nguyễn Ngọc Tuấn - Giám đốc Nhân sự đã đưa ra nhiều góc nhìn về nhu cầu cũng như chất lượng nhân sự ngành công nghệ thông tin (CNTT) tại Việt Nam.